BFK´s policy

Borås Fältrittklubbs

Mål, Visioner och Policy

Tillsammans har vi i klubben arbetat fram en vision med värderingar och mål. Vi arbetar alla efter att följa våra värderingar samt att stegvis nå fram till vår vision.

Borås Fältrittklubb är en ideell förening där DU är viktig. I vår verksamhet har vi ridskola, tävling, utbildning samt mycket mer. Till oss är alla välkomna oberoende av ålder eller nivå. För oss är alla lika värda.

Vi agerar med professionell känsla för samspelet mellan människa och häst som vi möter inom ridsportens alla områden.

 

Vår vision:

Borås Fältrittklubb ska vara en förebild inom Svensk Ridsport

Genom en aktiv ridsportanläggning erbjuder vi alla att utvecklas-

Vi står för kunskap, kvalitet och god gemenskap!

 

Med förebild menar vi

* Vi följer utvecklingen inom Svensk Ridsport och vår ambition är att ligga i framkant

* Vi följer förbundets policys

*vi välkomnar alla i vår gemenskap

*vi tar hand om anställda, praktikanter, elever och besökande föredömligt

*vi hjälper varandra

*vi har alltid säkerhet med som en del i vårt arbete

*vi röker inte på vår anläggning

*vi har en struktur för krishantering

*vi har en miljöpolicy och tänker miljövänligt samt bidrar till en positiv samhällsutveckling

*vi har kunskap- utbildad personal

*vi satsar på välmående och välutbildade hästar

 

Med aktiv menar vi

*vi erbjuder en lättillgänglig anläggning

*vi erbjuder en bred verksamhet med såväl ridskola som tävlingar

*vi erbjuder ett medlemsstall

*vi är en aktiv klubb som arrangerar mycket tävlingar inom olika grenar och på alla nivåer.

*vi arbetar för att ge värde till alla våra medlemmar

*vi har regelbundna evenemang och aktiviteter

*vi har regelbundet kontakt m SvRF

*vi har ett nära samarbete med kommunen och dess olika förvaltningar

 

  Viktigt för oss är att vi har:


- kompetent och välutbildad personal
- välutbildade lektionshästar
- framgångsrik utbildningsplan för ridskolan
- tävlingar med hög kvalité
- proffsig anläggning med tre isolerade maneger
- permanent tävlingsstall

- certifierad säker och trygg förening
- gång- och cykelbana från centrum

- geografisk närhet till sjukhus och ambulanscentral

 

Policy i hästhållning på Borås Fältrittklubb  

ANLEDNING

Policyn har tillkommit för att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa. Policyn ska verka som en vägledning i arbetet med hästar.

FAKTA
Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt, samt visar god servicemedvetenhet.

ANVÄNDNING
Detta är en beskrivning av det dagliga arbetet med hästar. All personal, ny som gammal samt alla medlemmar ska sätta sig in i policyn och reflektera över hur hästhållningen och hanteringen av hästen utförs på ett yrkesmässigt och professionellt sätt. Personal och elever visar i sitt arbete med hästar gott omdöme och är goda förebilder!

SÄKERHETSRUTINER

RIDNING
Hjälm är obligatorisk vid all form av ridning. Ridbyxor, ridstövlar eller ridskor då tillsammans med shortchaps rekommenderas. Uppsatt hår. Inga öppna jackor/västar som fladdrar, ej halsduk. Använd gärna handskar.

LONGERING/ TÖMKÖRNING
Handskar, hjälm för personer under 18 år.

REFLEXER
Reflexer används vid ridning i mörker. 

STALLARBETE
Ändamålsenlig klädsel, sko med stålhätta rekommenderas. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under hantering av häst.

HÄSTHANTERING
All personal: inga anställda leder mer än en (1) häst åt gången. Grimma och grimskaft när hästarna leds. Kedjegrimskaft ska finnas att tillgå. Skor med stålhätta eller liknande. Handskar. Samtliga praktikanter skall bära hjälm vid in och utsläpp av hästar.

SÄKERHETSVÄST
Rekommenderas för alla. Sedan jan-08 är väst obligatoriskt på tävling för ryttare upp till 18 år och vi rekommenderar att väst används på klubbtävling. 

MOBILTELEFON
Använd inte i telefon till häst eller vid hanterande av häst. 

SERVICEMEDVETENHET
Alla är välkomna till ridskolan och ska också känna sig så. Vi hälsar på alla och hjälper dem som behöver hjälp.

UTRUSTNING
Grimma används tillsammans med grimskaft.  

I STALLGÅNG
Grimma och grimskaft används. 

HAGUTSLÄPP GENOM GRIND
Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den mot grinden. Efter att hästen har ställts upp mot grinden släpps hästen. Vid släpp av flera hästar vänds alla med huvudena mot staket där grinden finns. Håll 3 m mellan hästarna. Alla släpper samtidigt på angiven signal. Stäng grinden. 

REGLER
Läs ridhusregler innan ridning.

HOPPNING
Barn/ungdomar under 18 år måste ha en person närvarande i ridhuset. Över 18 år ska någon i stallet ha meddelats innan hoppning sker.

UTERIDNING
Lämna färdmeddelande när ni rider ut och var ni rider. Mobiltelefon medföres för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/hästen.  

GOD ORDNING ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR EN SÄKER HÄSTVERKSAMHET.

Stallgången skall hållas fri från föremål.
Vid ridning ska sakerna förvaras vid boxen.
Alla redskap ska förvaras på anvisad plats.

Alla täcken ska hänga på anvisad plats.

Bär undan alla ryktlådor, påsar, utrustning m.m. på anvisad plats. Inga saker ska finnas kvar på boxväggarna eller i gången.

HÄSTENS SKÖTSEL

Hästen får en basskötsel (visitation och rykt) varje dag för att må bra. Tillgång till rent vatten.

CHECKLISTA
Hästen binds upp vid all skötsel.
Visitera
Borsta bort all smuts, svett, lösa hår. Rykta hästen.
Håll rent runt ögon och näsborrar.
Kratsa hovarna

VISITATION
Låt händerna glida över hästens kropp, känn efter avvikelser såsom lokal värme och svullnad.
Benen visiteras genom att följa senorna uppifrån och ner.
Allmäntillstånd

Andning (normalt 8-16 andetag per minut).
Puls (normalt 28-40 slag per minut).
Urin och träck (konsistens, färg och lukt).

UTRUSTNINGENS SKICK
Utrustningen hålls hel och ren. Noggrann puts av mundering sker direkt efter varje ridpass för att därefter hängas upp på avsedd plats. Bettet sköljs noga av. Benskydd borstas av på in och utsida. Se om vojlocken behöver bytas.

orangestreck_675x11.jpg

Arbetsmiljöarbete

Borås Fältrittklubb är en ideell förening där DU är viktig. I vår verksamhet har vi ridskola, tävling, utbildning samt mycket mer. Till oss är alla välkomna oberoende ålder eller nivå. Vi står för kunskap, kvalité och en god gemenskap! Vår vision är att vara en av Sveriges ledande och säkraste ridsportanläggning. Borås Fältrittklubb har ca 500 medlemmar, ca 60 uppstallade hästar och 400 ridande per vecka.

 

Diskriminering och jämställdhetspolicy

Vid Borås Fältrittklubb har alla medarbetare har lika värde. Ingen ska diskrimineras på rekrytering, urval, anställning, ersättning, marknadsföring, utveckling eller utbildning. För denna politik begreppet diskriminering omfattar varje åtskillnad, uteslutning eller företräde på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, sexuell läggning eller ålder.

Alla anställda och kunder på Borås Fältrittklubb har rätt att bli behandlad med respekt, därför är diskriminerande, stötande eller kränkande behandling, trakasserier eller repressalier av chefer eller anställda aldrig att tolereras.

 

Mångfaldspolicy

Alla anställda på Borås Fältrittklubb bidrar till föreningens framgång.
Mångfalden av arbetskraften i form av till exempel ålder, kön, kunskap och etnicitet är en tillgång för företaget.

 

Drog-och alkoholpolicy

Syftet med denna policy är att ge en nykter och drogfri arbetsmiljö på Borås Fältrittklubb!

Arbetsplatsen skall vara drogfri. Arbete under påverkan av alkohol eller andra droger är förbjudet, liksom att medföra droger t ex alkoholhaltiga drycker till arbetsplatsen.

 

Arbetsmiljöansvar

Verksamhetschefens och övriga medarbetares arbetsmiljöansvar skall vara tydligt och välkänt i organisationen. Var och en måste känna ansvar för hälsa och arbetsmiljö. I det dagliga arbetet skall alla vara uppmärksamma på arbetsmiljön och genast åtgärda eller rapportera uppkomna risker. Vad som än händer skall alltid de anställdas säkerhet prioriteras.

Gällande policys skall anses som miniminivåer och vi skall alltid eftersträva att uppfylla dem med god marginal. Arbetsmiljöbeslut skall fattas efter samråd med personal och de som berörs. Vi är varandras arbetsmiljö. Vi skall sträva efter att ge våra arbetskamrater en så bra arbetsmiljö som möjligt.

 

Policy för krishantering och första hjälpen

*kontinuerligt tillse att personalen har kunskap om hur utrustning för första hjälpen skall användas.

*kontinuerligt tillse att personalen är utbildad för sin del i arbetet med krissituationer och första hjälpen.

*kontinuerligt tillse att personalen har kännedom om de handlingsplaner som finns för olika situationer.

 

Säkerhet och skyddsarbete vid Borås Fältrittklubb och Borås Ridhus.

Borås Fältrittklubb har visionen att Borås Ridhus ska vara en av Sveriges ledande och säkraste ridsportanläggningar.

Inom Borås Fältrittklubb och Borås Ridhus arbetar vi integrerat med skydd, säkerhet och övrig arbetsmiljö för att kunna erbjuda vår personal och övriga intressenter en säker och trygg arbetsplats och anläggning. För att förebygga skador och olycksfall sker en kontinuerlig riskbedömning av vår verksamhet där uppkomna brister omedelbart skall åtgärdas. Tillbud och olycksfall rapporteras och registreras och är ett underlag i vårt ständiga förbättringsarbete.

Organisatoriskt är det verksamhetschefen som är ytterst ansvarig men viss delegation förekommer till övrig anställd personal. Även styrelse är aktivt involverad i säkerhetsarbetet och vi strävar efter att hålla våra rutiner och instruktioner uppdaterade för att följa aktuella lagar och förordningar. En viktig del i vårt arbete är att kontinuerligt utbilda vår personal, både i nytt och repetition så att kompetensen bibehålles och utvecklas.

Information om vårt säkerhet/skyddsarbete finns på vår hemsida och på vår anslagstavla placerad i receptionen i Borås Ridhus. Där finns även angivet rutiner och instruktioner samt aktuella telefonnummer till nyckelpersoner i dessa frågor. På det bemannade kansliet finns en aktuell säkerhetspärm där innehållet beskriver systemets struktur samt rutiner för att underlätta arbetet vid en eventuell akut situation.

 

Hållbarhetspolicy

 

Borås Fältrittklubb ska vara en förebild inom Svensk Ridsport

Genom en aktiv ridsportanläggning erbjuder vi alla att utvecklas-

Vi står för kunskap, kvalitet och god gemenskap!

 

För oss på Borås Fältrittklubb innebär hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. BFK vill göra ridsporten till en symbol för miljömedvetenhet, fysisk aktivitet och hälsa. Vi vill inspirera till en hållbar livsstil och själva föregå med gott exempel. Hos oss ska alla känna sig välkomna och säkra och vi värnar om ungdomars sociala fostran med fokus på gemenskap och respekt för andra.


Våra hållbarhetsåtaganden:

  • Ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete så att vi verkar för en god miljö och hälsa samt socialt välbefinnande i föreningslivet. BFK strävar efter att vara en förebild och föregångare inom ridsporten och föreningslivet

  • Minska vår energiförbrukning och ha ett ständigt förbättringsarbete för att hitta nya energismarta lösningar

  • Minska andelen avfall samt möjliggöra för effektiv återvinning

  • Skapa en säker miljö i vår anläggning och runt våra evenemang

  • Verka mot all form av diskriminering. Vi vill vara tillgängliga för alla oavsett ålder, kön, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, etnicitet eller könsidentitet.

  • Vara en god samhällspartner som stödjer utsatta grupper och bidrar till en bred ungdomsverksamhet

  • Säkerställa att våra medlemmar är stolta över föreningen och att de trivs och utvecklas i vår verksamhet

  • Föreningen ska vara en trygg punkt för barn, ungdomar och vuxna

  • Ha en kontinuerlig dialog om hållbarhet med vår personal, våra medlemmar och samarbetspartners

  • Följa svensk lagstiftning avseende t.ex miljö, diskriminering, och mänskliga rättigheter