Årsmötesprotokoll 2015

Årsmöte Borås Fältrittklubb den 22 februari 2015

 

Plats: Restaurang Hästhoven

§1 Mötet öppnades av klubbens ordförande Nanette Espinasse

§2 Jonas Wollin valdes som ordförande för årsmötet

§3 Pia Kilbo valdes till mötessekreterare

§4 Röstlängd fastslog till alla på årsmötet närvarande.

§5 Sara Eriksson utsågs till Justerare och Helen Sand till rösträknare.

§6 Föreslagen dagordning fastslogs enligt bilaga.

§7 Årsmötet var utlyst via hemsida, lokala tidningar och facebook vilket ansågs vara gjort i laga ordning.

§8 Sara Eriksson redogjorde kortfattat för verksamhetsberättelse och balansräkning för verksamhetsåret 2014. Dessa fanns också skriftligt att tillgå för alla på mötet. Ur verksamhetsberättelsen lyftes bland annat fram utvecklingen av stallvärdarna och deras roll på ridskolan, personalens engagemang och bidrag i verksamheten, de clinics och utvecklingsaktiviteter som gjorts med personalen under året mm. Från såväl klubbmedlemmar som styrelsemedlemmar gavs positiva kommentarer till den välbalanserade ekonomin och att vi nu har förutsättningar att fortsätta utveckla både vår verksamhet och anläggning.

§9 Revisorernas berättelse nämndes kortfattat och här lyftes fram att vi bytt revisionsbyrå under året och att det upplevs vara positivt och givande med nya ögon som tittar på vår ekonomiska struktur. Bra feedback från revisorerna dessutom.

§10 Styrelsen gavs ansvarsfrihet för kommande år.

§11 Enligt klubbens stadgar skall styrelsen bestå av 5-10 ledamöter och 2-3 suppleanter. Efter valberedningens presentation (se nedan) och kompletterande förslag från mötesdeltagare fastslogs att vi ligger kvar inom gällande stadga med de förslag som lades fram.

§12 Nanette Espinasse valdes som ordförande för ytterligare ett år.

§13 Styrelsen ser efter årsmötet ut enligt följande (utöver ordförande)

 

                       Jonas Wollin           vice ordförande, ledamot 2 år från 2014

                       Anna Karin Nyman         ledamot 2 år från 2014

                       Pia Kilbo                        ledamot 2 år från 2014

                       Jenny Larsson               ledamot 2 år från 2015 (valdes om)

                       Helen Sand                  ledamot 2 år från 2015 (valdes om)

                       Josefina Larsson         ledamot 1 år från 2015 (nyval)

                       Magnus Johansson   ledamot 1 år från 2015 (nyval)

                       Frida Mordenfeld      suppleant  1 år från 2015 (omval)

                       Jonas Andersson   suppleant 1 år från 2015(nyval)                     

           

§ 14                     Sport och Tävlingsgruppen, sammankallande:

                           Dressyr:             Birgitta Motin & Malin Motin

                           Hoppning:           Camilla Floberg & Frida Mordenfeld

§15 Mötet beslutade att invänta Farasis eget årsmöte. Därefter har Sara ansvar för att stödja Farasi i deras struktur och hur de skall utforma sitt arbete med styrelsen.

§16  Val av revisor är fortsättningsvis Maria Fogelström på KPMG

§17 Valberedningen består kommande år av Linda Olofsson och Annelie Andersson

§18 Styrelsen fick uppdraget att utse klubbens ombud till distriktsförbundets allmänna styrelse.

§19 Medlemsavgiften fastställdes till 345 kr för senior och 245 för junior.

§20 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§21 Sport och tävlingssektionens priser delades ut enligt bilaga.

§ 22 Mötet avslutades.