Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne:

Årsmöte Borås Fältrittklubb

Mötesordförande: Ordförande: Pia Kilbo Nanette Espinasse

RidhusChef: Sara Eriksson

Datum: 2016-02-28

Plats: Borås Fältrittklubb, kafeterian

Vid Protokollet: Frida Mordenfeld

 1 Mötets öppnande, Nanette hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Pia Kilbo.

 3 Val av mötessekreterare Till sekreterare väljs Frida Mordenfeld.

 4 Upprättande av röstlängd. Alla deltagande på mötet är medlemmar och får rösta. Totalt 40st.

 5 Val av protokolljusterare och rösträknare. Till att justera protokollet väljs Mimmi Nyberg.

 6 Fastställande av dagordning. Till rösträknare väljs Mimmi Nyberg.

 7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. Dagordningen godkänns och fastställs. Mötet har blivit utlyst som det ska i dagstidning, facebook, hemsida och via uppsatta lappar på anläggningen.

 8 Behandling av verksamhets- förvaltningsberättelse samt fastställande av balansräkning, Sara får ordet.

God gemenskap är ett av våra ledord och det känner vi att vi verkligen har i klubben. Medlemmarna är fantastiska och hjälper till. Vi var under föregående år 620 medlemmar och siffran ökar hela tiden. Under föregående år hade vi mer än 80 ordnade aktiviteter på ridskolan och samlade ihop hela 2000 lärtimmar hos SISU. Vi har även startat ett fantastiskt samarbete med BUP, och 10 därifrån stycken börjar rida nästa vecka. Ridskolan ökar i antal timmar och antal elever. Vi har även fler hästar. Grupperna är full och vårt nya projekt tränings och tävlingselev har varit väldigt lyckat, 45 tävlingsdagar under föregående år. Vi var även under föregående år representerade i fler lagtävlingar, även antal tävlingsryttare ökade. Balansräkningen känns bra. Ett positivt resultat är bra för framtida investeringar som behövs då anläggningen är gammal och lite sliten.

 9 Revisorernas berättelse Revisorn har godkänt resultatrapporterna.

10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Deltagarna godkänner ansvarsfrihet för styrelsen.

11 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Från valberedningen är Linda Olofsson på plats, Anneli Andersson har lämnat förhinder. Men arbetet är gjort tillsammans. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter. Vi fastslår nio ledamöter och i de är suppleanter inkluderade.

12 Val av ordförande Valberedningen föreslår att Nanette Espinasse väljs om, vilket mötet också görs.

13 Val av styrelseledamöter och suppleanter, Jenny Larsson och Helen Sandh sitter kvar. Valberedningen föreslår att Jonas Wollin, Josefina Larsson, Pia Kilbo och Irene Kind väljs på två år som ledamöter. Att Magnus Johannson väljs om på ett år som ledamot och Frida Mordenfeld samt Jonas Andersson på ett år som suppleanter. Mötet godkänner valberedningens förslag.

14 Val av ev sektioner förutom ungdomssektionen Vi har inga sektioner.

15 Anmälan av Farasis representant i styrelsen Frida Sandberg, Johanna Larsson och Isabelle Berglin. Där Johanna sitter som ordförande.

16 Val av revisorer och suppleanter Maria Fogelström från KPMG godkänns som revisor. Hon väljer själv sin suppleant.

17 Val av valberedning Linda Olofsson och Anneli Andersson fortsätter som valberedning, mötet godkänner detta.

18 Val av ombud till distriktsförbundets allmänna möte. Styrelse och verksamhetsansvarig löser detta efter mötet.

19 Fastställande av medlemsavgifter för 2017. Förslag att vi ligger kvar på samma avgifter som föregående år. 345kr för senior och 245kr för junior. Mötet godkänner detta.

20 Fastställande av ny stadgar. Vi har gått igenom vår stadgar och anpassat den efter ridsportförbundets formalia. Den behövde en också en modernisering. Mötet fastställer den stadgar som är framtagen.

21 Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.

22 Diverse prisutdelningar. Dressyr häst: Annika Kroon Dressyr ponny: Hanna Wennersten Hoppning häst: Tess Odelberg Hoppning Ponny: Lydia Thieme Fälttävlan häst: Viktoria Carlebäck Fälttävlan ponny: Greta Wårfors Uppmuntringspriset, lektionshäst och lektionsponny Häst: Louise Näslund, Creon Ponny: Isabelle Berglin, Fliper

23 Mötets avslutande

Mötet avslutades.