Styrelsen informerar

Styrelsemöte 27 maj

 

Några av de punkter som var uppe:

Vi jobbar vidare med förbättringsförslag, fler av dem behöver komma in i höstens budgetarbete så att vi kan bedöma ekonomin samlat. 

 

Ungdomssektionen kommer att erbjuda utmockning av boxar vid meeting för att dra in  pengar till sin verksamhet 

 

Ordförande och verksamhetschef deltar vid nästa möte i tävlingsgruppen 

 

Irene, Anneli och Sara fortsätter arbetet med en ny modern logga och en kostnadsberäkning för detta. Ett tydligt beslutsunderlag tas fram. 

 

Miljödiplomeringen: revision är gjord och den har gått bra. En mer utförlig information sker vid styrelsemötet 24 juni.

 

En anläggningsgrupp nystartas: Irene, Sara och Magnus jobbar vidare med detta och kollar intresse hos medlemmar att vara med i den.

 

Vi diskuterade ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och styrelse. Och vikten av att styra mot tydliga mål och att budget kopplas till målen. I höst bokas ett särskilt styrelsemöte för att jobba med mål och budget.

Nästa styrelsemöte är måndag 24 juni kl 18

 

Styrelsemöte 29 april 2019

 

Här kommer en snabbrapport från kvällens styrelsemöte:

 

Ungdomssektionen berättade om sina lyckade påskaktiviteter. En idé kom också upp att ungdomssektionen om det finns intresse kan få in lite pengar till klubben genom att erbjuda urmockning vid tävlingsmeeting.

 

Ekonomin ser ut att hålla sig relativt väl inom budget. Det är dock lite tidigt på året för att ge säkra prognoser, endast första kvartalet är ännu bokfört. Till nästa möte uppdras åt verksamhetschef att kontrollera siffrorna gentemot Ertan, vår redovisningsbyrå, så att styrelsen kan få en säker prognos för helåret 2020. Vi följer noga kostnadsställen anläggning, ridskola, medlemsstall, tävling.  Samtliga delar är viktiga för klubben och ömsesidigt beroende av varandra. 

 

Styrelsen började arbetet med att gå igenom förslag till mindre förbättringar i verksamheten. Det arbete fortsätter under maj månad. Ett förslag som sätts igång direkt och ges hög prioritet är att säkra hagarnas staket så att kvalitet på el och stängsel förbättras. 

De förbättringsförslag som rör tävlingsryttare/tävlingsverksamhet kommer behandlas av tävlingsgruppen och tas beslut om senast i november i tävlingsgruppen. Beslut kommuniceras tydligt till medlemmar senast första veckan i december så att det är tydligt vilka villkor som gäller för tävlingsryttare inför 2020.

 

Ang ny hemsida och ny logotyp fortsätter arbetet med dialog med företaget Everywhere som klubben har sponsoravtal med. Före beslut görs noggrann kvalitetsgranskning av hemsida och budgetering av eventuella investerings- och driftskostnader som kan tillkomma. Vi skyndar långsamt i detta. Vi är mycket nöjda med Everywheres fina arbete med Grand Prix logga, som lanserades i februari.

 

 

Styrelsemöte 26 mars 2019 Borås Fältrittklubb

Grand Prix logga, klubbens logga och hemsida:

VI började med en presentation från företaget Everywhere om arbete med logga och ny hemsida. Ett jobb som gjorts som sponsring av klubben.
Styrelsen beslutade att vi är nöjda med loggan för Borås Grand Prix med två mindre förändringar (i typsnitt och att undvika association till spön i loggan)

Ny hemsida är inom kort färdig. Tanken är att fler kommer kunna göra uppdateringar av hemsidan, exempelvis grenledare och ungdomssektion. Utbildningstillfälle ingår i uppdraget som Everywhere erbjudit klubben.

Vi fick därefter ta del av ett gediget medlemsförslag angående arbetet med logga från Helen Hagström.

Tills nästa styrelsemöte kommer ett förslag som tar hänsyn till de förslag som presenterades vid mötet att tas fram. Vi hoppas ha ett färdigt förslag efter styrelsemötet i april. Beslut om hemsida och logga planeras sedan tas vid styrelsemötet i maj.

Ekonomiuppföljning

Vi hade besök från Ertan, det företag som bistår med ekonomin och tillsammans planerade vi hur ekonomiuppföljning i styrelsen ska göras.

Förbättringsförslag

Vi arbetar med att samla in i idéer kring förbättringsförslag i klubbens olika delar. Tanken är att de ska vara rimliga att genomföra i tid och ekonomiskt. Vi vill ha in dem senast 14 april. Vid styrelsemötet i april går vi igenom idéerna och jobbar sedan vidare med dem under våren. Har ni förslag så vänd er till någon av oss i styrelsen! Det kan gälla medlemsvård, medlemsstall, tävling, anläggning eller ridskola..

Borås Grand Prix

Det har varit mängder av positiva reaktioner på vår tävling. En av många delar som fått beröm är att banbyggaren designade mycket välgjorde banor. Det finns förstås också förbättringsområden, t ex att få bättre funktion mellan framridning och framhoppning. Tack alla fantastiska personer som hjälpt till att göra tävlingen så lyckad!

Nästa styrelsemöte är 29 april.

Varma hälsningar
Birgitta Losman, ordförande

 

Styrelsemöte 4 mars 2019

Styrelsemötet inleddes med ett par informationspunkter:
Vi hälsade ungdomssektionens representanter välkomna till styrelsen och fick en rapport om att sektionen planerar för ett antal aktiviteter under året.
Vi fick en genomgång av ekonomin från verksamhetschef Sara Eriksson utifrån intäkter, utgifter och risker i ekonomin.
Ekonomin för klubben hanteras dels i Borås Fältrittklubb som är en förening, dels i Borås Ridhus AB. För att underlätta för styrelsen att följa och styra den ekonomiska utvecklingen kommer Ertan redovisningsbyrån att hjälpa oss att ta fram ekonomiska prognoser för året som rör hela "koncernen" (förening samt bolag).
Styrelsen diskuterade möjliga förbättringförslag i verksamhetens olika delar: medlemsstall, ridskola och tävlingsryttare. Syftet är att under våren, utifrån vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt ta beslut om ett par konkreta förbättringar. Vi jobbar vidare med detta till nästa möte.
Informationsflöden i klubben diskuterades och det finns en ambition att jobba igenom och förbättra kommunikationsarbetet under året.

Styrelsen hade ett par beslutspunkter:
Ett ekonomiutskott inrättas. Ledamöter utses nästa styrelsemöte.
Lotta Wallner utsågs till föreningens kassör, som tillsammans med verksamhetschef och Ertan redovisningsbyrå har extra koll på den löpande ekonomin.
Sara Eriksson, Josefina Larsson och Lisa Statham utsågs till styrelse för Borås Ridhus AB, dvs det bolag som hjälper till att hantera en del av klubbens ekonomiska transaktioner.

Nästa styrelsemöte planeras bl a besök av redovisningsbyrån Ertan samt en diskussion om det arbete med ny logga och hemsida som gjorts 2018.

Följande styrelsemöten planeras fram till sommaren
26/3
29/4
27/5
25/6

Varmt välkomna att höra av er till verksamhetschef Sara Eriksson eller styrelsen vid frågor/inspel/förslag.


Birgitta Losman
styrelseordförande, telefon 0708-290314

 

Nyvald styrelse - tack för förtroendet alla medlemmar!

 

Vid årsmötet 24 mars valdes enhälligt i enlighet med valberedningens förslag till styrelse. Tidigare ordförande Jenny Larsson avtackades och såväl verksamhetsberättelse som resultat- och balansräkning godkändes.

 

Borås Fältrittklubb har en styrelse som arbetar helt ideellt på sin fritid, ett ganska tufft och tidskrävande arbete. Till styrelsens hjälp finns verksamhetschef Sara Eriksson, med ett antal medarbetare. Den medlem som vill väcka en fråga till styrelsen kan kontakt Sara Eriksson eller nyvalda ordförande Birgitta Losman.

 

- Tack alla medlemmar för förtroendet att få leda klubbens styrelse. Jag ser fram emot att tillsammans med detta fantastiska styrelsegäng utveckla styrning och ledning av alla delar av klubbens verksamhet under året: tävlingsdelen, medlemsstallet och ridskolan, säger Birgitta Losman, klubbens nyvalda styrelseordförande.

 

Styrelsen i sin helhet:

Birgitta Losman, ordförande

Josefina Larsson, vice ordförande

Irene Kind

Magnus Johansson

Lisa Statham

Lena Ranft

Lotta Wallner

Susanne Kjöllerström (suppleant)

Annelie Andersson (suppleant)

Ungdomssektionen inkommer inom kort med vilka de utser som sina representanter till styrelsen.

 

För kontakt:

Birgitta Losman, styrelseordförande telefon 0708-290314

Sara Eriksson, verksamhetschef, telefon 076-7936046

 

 

Styrelsemöte den 15 maj 2018

Vi jobbar för tillfället mycket kring vårt sponsorarbete och hur vi får fler att sponsra vår klubb. Har du några idéer eller vill sponsra klubben så hör av dig till Sara.

Linda har gjort en enkät till medlemsstallet där resultatet för de eventuella punkter där åtgärder önskas kommer att läggas fram för Styrelsen för att se hur vi tillsammans gör klubben och dess anläggning ännu bättre.

Vi pratade också om att iordningställa utepaddocken, med sand och viss belysning, en fråga som dock ligger i händerna på kommunen men där Sara ska ta fram en offert som underlag till deras beslut. Vi hoppas på återkoppling ifrån dem innan sommaren.

 

 

 

April/ maj 2018

Arbetsgrupperna börjar ta form och planera "sina" aktiviteter för året. Ridskolegruppen planerar olika aktiviteter som personalen får utveckla. Sponsorgruppen ska ha en sponsorfrukost med nya och befintliga sponsorer.

Ekonomin är under lupp och speciellt då det är nya styrelsemedlemmar som ska sätta sig in i hur den ser ut.

Även årets samt den långsiktiga mål och visionsbilden för klubben har förtydligats för styrelsen och vissa nya mål har satts.

 

Rapport från Styrelsen mars 2018

 

Nu har nya styrelsen haft sitt första möte (6 mars).  Vi hade också två konstituerande möten, ett för Borås Ridhus AB och ett för föreningen. Vi valde Josefina Larsson till Vice Ordförande.  Som ordförande är jag otroligt tacksam för att ett antal personer väljer att engagera sig i styrelsearbetet på ideell basis.

 

Samtliga som accepterat att arbeta i styrelsen har engagerat sig därför att man har vilja att driva föreningens verksamhet framåt och se till att den drivs på ett hållbart och lönsamt sätt.

 

Vi presenterade oss för varandra och beslutade att arbeta vidare det kommande året  i fokusgrupper som ett stöd till verksamheten. Vi delade in oss i grupper utifrån den kompetens vi besitter i yrkeslivet. 

 

Arbetsgrupperna ser ut så här:

1.      Sponsring Grupp: Irene Kind och Jonas Andersson

2.      Marknadsföring/Tävling: Lisa Statham, Josefina Larsson och Susanne Kjöllerström

3.      Verksamhet/Personal: Lena Ranft och Jenny Larsson 

4.      Anläggning: Magnus Johansson och Sara Eriksson

 

Vi har planerat in en minikickoff som sponsras av SISU den 6 april med styrelse och personal.  Målet förutom att lära känna varandra är att få ny inspiration, energi och idéer för det kommande verksamhetsåret. 

 

Vill också passa på att tacka alla andra som engagerar sig ideellt för klubben på tävlingar och andra större och mindre aktiviteter.

 

Ni är basen i hela föreningen!

 

Vi ses 2018 som vi hoppas ska bli ett riktigt bra år för BFK!

 

Jenny Larsson, Ordförande

 

 

 

Oktober 2017


Styrelsen har på oktobers möte satt sig in i budgetarbetet för nästkommande år. Då vi är en ideell förening så ska vi inte vara vinstdrivande men samtidigt så måste föreningen kunna investera i framtiden.

Vi har fortsatt diskussionerna kring arbete med sponsring och har fått inspiration från andra idrottsklubbar i Borås.

Vi har även gjort planer för ett strategiskt möte för BFK's  framtida visioner eftersom vi känner att det är viktigt att ha visionsarbetet levande och framåtsträvande.

 

Återkommer med rapport i december månad.

 

 

September 2017

Under 2016 arbetade Styrelsen med mål och vision. Medlemmarna i Styrelsen har olika arbetsområden där focus nu vidare läggs på att se hur vi kan förverkliga målen samt fortsättningsvis uppdatera dem.

 

Ekonomi: Stefanie har tillsammans med revisorn gjort en halvårsrapport som visar på positivt resultat. Stefanie har även gjort ett bra jobb med att ta fram nya rutiner för ekonomiarbetet i klubben, detta tillsammans med Linda i kansliet.

 

Miljödiplomering: Styrelsen har fastslagit de miljö- och hållbarhetspolicys som arbetats fram. Styrelsen kommer även ha miljö som en stående punkt på agendan för att öka medvetenheten hos besökare och medlemmar.

 

Sponsring: Under hösten/ vintern kommer Styrelsen att arbeta vidare med de sponsorkoncept som Camilla har arbetat fram. Här kommer vi även att se hur andra klubbar i Borås arbetar med frågan.

 

Personalen har haft utbildning i krishantering vilket Styrelsen tycker är bra.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en god ridhöst!

 

 

April 2017

Nya styrelsen har haft sitt första styrelsemöte och diskuterade under detta möte mycket vilka frågor/områden som de ska fokusera sitt arbete på det närmaste halvåret. De fyra områden som valdes är:

* Kommunikation - hur och när når vi ut med vår information internt inom klubben (men även externt vid behov), och hur får vi in och tar till vara information ifrån våra medlemmar.

En direkt konsekvens av denna punkt är att medlemmar i klubben kommer att bjudas in till "fika med styrelsen" under våren för att kunna träffa medlemmar ur styrelsen för en dialog. Många av de frågor som kommer upp kan och ska besvaras av vår verksamhetsansvariga, Sara och de frågor som behöver upp på styrelsenivå tar Sara med sig till nästkommande styrelsemöte.

* Miljö - med fokus på vår miljöcertifiering

* Sponsring och samarbeten

* Anläggningen - inventering och planering av denna

 

 

Rapport från styrelsen januari 2017

 

Att vi ska ha en öppen kultur där alla känner sig välkomna är ett av styrelsens främsta visioner för Borås Fältrittklubb, men också att vi ska vara en förebild inom Svensk Ridsport genom en aktiv ridsportsanläggning och kunna erbjuda alla att utvecklas.

 

Mer om våra framtidsvisioner kan du läsa om här -  >> Våra visioner 

 

orangestreck_675x11.jpg 

Ny rapport från styrelsen mars 2016

Hej

 

Vi från styrelsen vill börja med att tacka alla våra medlemmar, våra ridskoleelever, våra inackorderade i medlemstallet, samt alla våra volontärer som arbetat med vår fina Grand Prix tävling. Det är alla vi tillsammans som gör detta möjligt. Det är fantastiskt vad vi tillsammans kan åstadkomma, man blir stolt.

Styrelsen vill tacka Anna Karin Nyman som varit engagerad i vår styrelse under två år, men som nu framöver väljer att fokusera på egna verksamheten och andra ideella uppdrag, hon kommer dock fortsatt vara en engagerad medlem som vi hoppas se mycket av framöver - varmt tack för ditt engagemang under dessa år.

Vi vill välkomna Irene Kind, som med sin kompetens inom kommunikation och marknadsföring är ett välkommet tillskott, varmt välkommen Irene.

Styrelsen kommer ha styrelsemöten följande dagar under året: Måndag 11/4, 17.30 Tisdag 3/5, 17.30 Onsdag 1/6, 17.30 Torsdag 18/8, 17.30

Måndag 26/9, 17.30 Tisdag 25/10, 17.30 Onsdag 7/12, 17.30 Vi välkomnar medlemmars engagemang, frågor och idéer, ta gärna kontakt med oss och driv era intressen och frågor.

Styrelsen kommer fortsatt ha arbetsgrupper, de kommer läggas upp på hemsidan så man vet vem man ska kontakta.

Under 2015 arbetade vi fram en ny vision för Borås Fältrittklubb: Borås Fältrittklubb ska vara en förebild inom Svensk Ridsport. Genom en aktiv ridsportsanläggning erbjuder vi alla att utvecklas. Vi står för kunskap, kvalitet och god gemenskap! Visionen ska nu implementeras och nästa steg är att arbeta fram en handlingsplan, inom respektive arbetsgrupp. Vad innebär visionen, vad behöver vi göra, vilka mål ska vi nå, och vilka aktiviteter är då relevanta? Dessa frågor arbetar vi nu vidare med - alla är välkomna att bidra i det arbetet.

Hör gärna av er till oss genom sara@borasridhus.se

 

Med vänlig hälsning / Styrelsen

 

 

 

orangestreck_675x11.jpg
orangestreck_675x11.jpg

orangestreck_675x11.jpg

orangestreck_675x11.jpg

orangestreck_675x11.jpg

orangestreck_675x11.jpg