Styrelsen informerar

Styrelsemöte den 15 maj 2018

Vi jobbar för tillfället mycket kring vårt sponsorarbete och hur vi får fler att sponsra vår klubb. Har du några idéer eller vill sponsra klubben så hör av dig till Sara.

Linda har gjort en enkät till medlemsstallet där resultatet för de eventuella punkter där åtgärder önskas kommer att läggas fram för Styrelsen för att se hur vi tillsammans gör klubben och dess anläggning ännu bättre.

Vi pratade också om att iordningställa utepaddocken, med sand och viss belysning, en fråga som dock ligger i händerna på kommunen men där Sara ska ta fram en offert som underlag till deras beslut. Vi hoppas på återkoppling ifrån dem innan sommaren.

 

 

 

April/ maj 2018

Arbetsgrupperna börjar ta form och planera "sina" aktiviteter för året. Ridskolegruppen planerar olika aktiviteter som personalen får utveckla. Sponsorgruppen ska ha en sponsorfrukost med nya och befintliga sponsorer.

Ekonomin är under lupp och speciellt då det är nya styrelsemedlemmar som ska sätta sig in i hur den ser ut.

Även årets samt den långsiktiga mål och visionsbilden för klubben har förtydligats för styrelsen och vissa nya mål har satts.

 

Rapport från Styrelsen mars 2018

 

Nu har nya styrelsen haft sitt första möte (6 mars).  Vi hade också två konstituerande möten, ett för Borås Ridhus AB och ett för föreningen. Vi valde Josefina Larsson till Vice Ordförande.  Som ordförande är jag otroligt tacksam för att ett antal personer väljer att engagera sig i styrelsearbetet på ideell basis.

 

Samtliga som accepterat att arbeta i styrelsen har engagerat sig därför att man har vilja att driva föreningens verksamhet framåt och se till att den drivs på ett hållbart och lönsamt sätt.

 

Vi presenterade oss för varandra och beslutade att arbeta vidare det kommande året  i fokusgrupper som ett stöd till verksamheten. Vi delade in oss i grupper utifrån den kompetens vi besitter i yrkeslivet. 

 

Arbetsgrupperna ser ut så här:

1.      Sponsring Grupp: Irene Kind och Jonas Andersson

2.      Marknadsföring/Tävling: Lisa Statham, Josefina Larsson och Susanne Kjöllerström

3.      Verksamhet/Personal: Lena Ranft och Jenny Larsson 

4.      Anläggning: Magnus Johansson och Sara Eriksson

 

Vi har planerat in en minikickoff som sponsras av SISU den 6 april med styrelse och personal.  Målet förutom att lära känna varandra är att få ny inspiration, energi och idéer för det kommande verksamhetsåret. 

 

Vill också passa på att tacka alla andra som engagerar sig ideellt för klubben på tävlingar och andra större och mindre aktiviteter.

 

Ni är basen i hela föreningen!

 

Vi ses 2018 som vi hoppas ska bli ett riktigt bra år för BFK!

 

Jenny Larsson, Ordförande

 

 

 

Oktober 2017


Styrelsen har på oktobers möte satt sig in i budgetarbetet för nästkommande år. Då vi är en ideell förening så ska vi inte vara vinstdrivande men samtidigt så måste föreningen kunna investera i framtiden.

Vi har fortsatt diskussionerna kring arbete med sponsring och har fått inspiration från andra idrottsklubbar i Borås.

Vi har även gjort planer för ett strategiskt möte för BFK's  framtida visioner eftersom vi känner att det är viktigt att ha visionsarbetet levande och framåtsträvande.

 

Återkommer med rapport i december månad.

 

 

September 2017

Under 2016 arbetade Styrelsen med mål och vision. Medlemmarna i Styrelsen har olika arbetsområden där focus nu vidare läggs på att se hur vi kan förverkliga målen samt fortsättningsvis uppdatera dem.

 

Ekonomi: Stefanie har tillsammans med revisorn gjort en halvårsrapport som visar på positivt resultat. Stefanie har även gjort ett bra jobb med att ta fram nya rutiner för ekonomiarbetet i klubben, detta tillsammans med Linda i kansliet.

 

Miljödiplomering: Styrelsen har fastslagit de miljö- och hållbarhetspolicys som arbetats fram. Styrelsen kommer även ha miljö som en stående punkt på agendan för att öka medvetenheten hos besökare och medlemmar.

 

Sponsring: Under hösten/ vintern kommer Styrelsen att arbeta vidare med de sponsorkoncept som Camilla har arbetat fram. Här kommer vi även att se hur andra klubbar i Borås arbetar med frågan.

 

Personalen har haft utbildning i krishantering vilket Styrelsen tycker är bra.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en god ridhöst!

 

 

April 2017

Nya styrelsen har haft sitt första styrelsemöte och diskuterade under detta möte mycket vilka frågor/områden som de ska fokusera sitt arbete på det närmaste halvåret. De fyra områden som valdes är:

* Kommunikation - hur och när når vi ut med vår information internt inom klubben (men även externt vid behov), och hur får vi in och tar till vara information ifrån våra medlemmar.

En direkt konsekvens av denna punkt är att medlemmar i klubben kommer att bjudas in till "fika med styrelsen" under våren för att kunna träffa medlemmar ur styrelsen för en dialog. Många av de frågor som kommer upp kan och ska besvaras av vår verksamhetsansvariga, Sara och de frågor som behöver upp på styrelsenivå tar Sara med sig till nästkommande styrelsemöte.

* Miljö - med fokus på vår miljöcertifiering

* Sponsring och samarbeten

* Anläggningen - inventering och planering av denna

 

 

Rapport från styrelsen januari 2017

 

Att vi ska ha en öppen kultur där alla känner sig välkomna är ett av styrelsens främsta visioner för Borås Fältrittklubb, men också att vi ska vara en förebild inom Svensk Ridsport genom en aktiv ridsportsanläggning och kunna erbjuda alla att utvecklas.

 

Mer om våra framtidsvisioner kan du läsa om här -  >> Våra visioner 

 

orangestreck_675x11.jpg 

Ny rapport från styrelsen mars 2016

Hej

 

Vi från styrelsen vill börja med att tacka alla våra medlemmar, våra ridskoleelever, våra inackorderade i medlemstallet, samt alla våra volontärer som arbetat med vår fina Grand Prix tävling. Det är alla vi tillsammans som gör detta möjligt. Det är fantastiskt vad vi tillsammans kan åstadkomma, man blir stolt.

Styrelsen vill tacka Anna Karin Nyman som varit engagerad i vår styrelse under två år, men som nu framöver väljer att fokusera på egna verksamheten och andra ideella uppdrag, hon kommer dock fortsatt vara en engagerad medlem som vi hoppas se mycket av framöver - varmt tack för ditt engagemang under dessa år.

Vi vill välkomna Irene Kind, som med sin kompetens inom kommunikation och marknadsföring är ett välkommet tillskott, varmt välkommen Irene.

Styrelsen kommer ha styrelsemöten följande dagar under året: Måndag 11/4, 17.30 Tisdag 3/5, 17.30 Onsdag 1/6, 17.30 Torsdag 18/8, 17.30

Måndag 26/9, 17.30 Tisdag 25/10, 17.30 Onsdag 7/12, 17.30 Vi välkomnar medlemmars engagemang, frågor och idéer, ta gärna kontakt med oss och driv era intressen och frågor.

Styrelsen kommer fortsatt ha arbetsgrupper, de kommer läggas upp på hemsidan så man vet vem man ska kontakta.

Under 2015 arbetade vi fram en ny vision för Borås Fältrittklubb: Borås Fältrittklubb ska vara en förebild inom Svensk Ridsport. Genom en aktiv ridsportsanläggning erbjuder vi alla att utvecklas. Vi står för kunskap, kvalitet och god gemenskap! Visionen ska nu implementeras och nästa steg är att arbeta fram en handlingsplan, inom respektive arbetsgrupp. Vad innebär visionen, vad behöver vi göra, vilka mål ska vi nå, och vilka aktiviteter är då relevanta? Dessa frågor arbetar vi nu vidare med - alla är välkomna att bidra i det arbetet.

Hör gärna av er till oss genom sara@borasridhus.se

 

Med vänlig hälsning / Styrelsen

 

 

 

orangestreck_675x11.jpg
orangestreck_675x11.jpg

orangestreck_675x11.jpg

orangestreck_675x11.jpg

orangestreck_675x11.jpg

orangestreck_675x11.jpg