HÄLSA & MILJÖ


Miljödiplomering

Vi är miljödiplomerade! Under 2023 har en revidering av föregående års Miljöhandbok skett och vi fortsätter att utvecklas inom området. Under november 2017 fattade styrelsen i BFK beslut om att klubben aktivt ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Detta är ett naturligt steg för oss då vi som klubb vill ligga i framkant och ta ansvar, även gällande miljön. Vi har förhoppningar om att minska vår påverkan på miljön och effektivisera vår användning av resurser. Arbetet mynnade ut i miljödiplomering via Svensk Miljöbas under 2017. Vill du läsa mer om diplomeringen kan du göra det på www.svenskmiljobas.se. Under 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022 är en revidering som uppdaterar miljömålen gjord.

 

HÅLLBARHETSPOLICY:

För oss på Borås Fältrittklubb innebär hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. BFK vill göra ridsporten till en symbol för miljömedvetenhet, fysisk aktivitet och hälsa. Vi vill inspirera till en hållbar livsstil och själva föregå med gott exempel. Hos oss ska alla känna sig välkomna och säkra och vi värnar om ungdomars sociala fostran med fokus på gemenskap och respekt för andra.

Våra hållbarhetsåtaganden:

– Vi ska ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och verka för en god miljö, hälsa och socialt välbefinnande i föreningslivet. BFK strävar efter att vara en förebild och föregångare inom ridsporten och föreningslivet
– Vi ska minska vår energiförbrukning och ha ett ständigt förbättringsarbete för att hitta nya energismarta lösningar
– Vi ska minska andelen avfall samt möjliggöra för effektiv återvinning
– Vi ska skapa en säker miljö i vår anläggning och runt våra evenemang
– Vi ska verka mot all form av diskriminering. Vi ska vara tillgängliga för alla oavsett ålder, kön, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, etnicitet eller könsidentitet.
– Vi ska vara en god samhällspartner och stödja utsatta grupper som bidrar till en bred ungdomsverksamhet
– Vi ska säkerställa att våra medlemmar är stolta över föreningen och att de trivs och utvecklas i vår verksamhet
– Föreningen ska vara en trygg punkt för barn, ungdomar och vuxna
– Vi ska ha en kontinuerlig dialog om hållbarhet med personal, medlemmar och samarbetspartners
– Vi ska följa svensk lagstiftning avseende t.ex miljö, diskriminering och mänskliga rättigheter


POLICY


BFK SOM FÖREBILD

Borås Fältrittklubb ska vara en förebild inom Svensk Ridsport genom en aktiv ridsportanläggning som erbjuder alla att utvecklas. Vi står för kunskap, kvalitet och god gemenskap!

– Vi följer utvecklingen inom Svensk Ridsport och vår ambition är att alltid ligga i framkant
– Vi följer förbundets policys
– Vi välkomnar alla i vår gemenskap
– Vi tar hand om anställda, praktikanter, elever och besökande föredömligt
– Vi hjälper varandra
– Vi har alltid säkerhet med som en del i vårt arbete
– Vi röker inte på vår anläggning
– Vi har en struktur för krishantering
– Vi har en miljöpolicy och tänker miljövänligt samt bidrar till en positiv samhällsutveckling
– Vi besitter kunskap genom vår utbildade personal
– Vi satsar på välmående och välutbildade hästar

Vi är en aktiv klubb som:

– Erbjuder en lättillgänglig anläggning
– Erbjuder en bred verksamhet med såväl ridskola som tävlingar
– Erbjuder ett medlemsstall
– Arrangerar mycket tävlingar inom olika grenar och på alla nivåer
– Arbetar för att ge värde till alla våra medlemmar
– Har regelbundna evenemang och aktiviteter
– Har regelbundet kontakt med Svenska Ridsportförbundet
– Har ett nära samarbete med kommunen och dess olika förvaltningar

Det är viktigt för oss att vi har:

– Kompetent och välutbildad personal
– Välutbildade lektionshästar
– Framgångsrik utbildningsplan för ridskolan
– Tävlingar med hög kvalité
– Proffsig anläggning med tre isolerade maneger
– Permanent tävlingsstall
– Certifierad säker och trygg förening
– Gång- och cykelbana från centrum
– Geografisk närhet till sjukhus och ambulanscentral

krishantering och första hjälpen:

– Vi ser kontinuerligt till att personalen har kunskap om hur utrustning för första hjälpen ska användas
– Vi ser kontinuerligt till att personalen är utbildad för sin del i arbetet med krissituationer och första hjälpen
– Vi ser kontinuerligt till att personalen har kännedom om de handlingsplaner som finns för olika situationer

Vi följer RF’s Policy för Trygg Idrott

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter att alla inom idrottsrörelsen aktivt arbetar för att främja idrottsrörelsens människosyn och visar respekt för alla människors unika och lika värde. Det förutsätter även andra typer av insatser med syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

Trygg i ridsporten

SvRF jobbar för en trygg och schysst ridsport. Via länken hittar du både verktyg för ett förebyggande arbete, och kontaktuppgifter om du behöver hjälp eller stöd. BFKs kontaktpersoner hittar du under ”Medlem i BFK”

Arbetsmiljöarbete

Borås Fältrittklubb är en ideell förening där du är viktig för oss. I vår verksamhet har vi ridskola, tävling, utbildning och mycket mer. Till oss är alla välkomna oberoende av ålder eller nivå. Vi står för kunskap, kvalité och en god gemenskap! Vår vision är att vara en av Sveriges ledande och säkraste ridsportanläggningar. På Borås Fältrittklubb har vi ca 500 medlemmar, ca 60 uppstallade hästar och ca 400 ridande per vecka.

Jämställdhet

På Borås Fältrittklubb har alla medarbetare lika värde. Ingen ska diskrimineras på rekrytering, urval, anställning, ersättning, marknadsföring, utveckling eller utbildning. För denna politik omfattar begreppet diskriminering varje åtskillnad, uteslutning eller företräde på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, sexuell läggning eller ålder.

Alla anställda och kunder på Borås Fältrittklubb har rätt att bli behandlad med respekt och därför har vi nolltollerans när det kommer till diskriminerande, stötande eller kränkande behandling, trakasserier eller repressalier av chefer eller anställda.

Mångfald

Alla anställda på Borås Fältrittklubb bidrar till föreningens framgång. Mångfalden av arbetskraften i form av till exempel ålder, kön, kunskap och etnicitet är en tillgång för företaget.

Sexuella trakasserier – länk

 

Drog- & alkohol

Syftet med denna policy är att ge en nykter och drogfri arbetsmiljö på Borås Fältrittklubb. Arbetsplatsen skall vara drogfri och arbete under påverkan av alkohol eller andra droger är förbjudet, liksom att medföra droger eller alkoholhaltiga drycker till arbetsplatsen.

Arbetsmiljöansvar

Verksamhetschefens och övriga medarbetares arbetsmiljöansvar skall vara tydligt och välkänt i organisationen där var och en måste känna ansvar för hälsa och arbetsmiljö. I det dagliga arbetet skall alla vara uppmärksamma på arbetsmiljön och genast åtgärda eller rapportera uppkomna risker. Vad som än händer skall alltid de anställdas säkerhet prioriteras. Våra policys skall anses som miniminivåer och vi skall alltid eftersträva att uppfylla dem med god marginal. Arbetsmiljöbeslut skall fattas efter samråd med personal och de som berörs, vi är trots allt varandras arbetsmiljö! Vi skall helt enkelt sträva efter att ge våra arbetskamrater en så bra arbetsmiljö som möjligt.

FOTA & FILMA

Du som medlem får gärna fotografera/filma dig själv när du tränar och rider på BFK. Däremot är det inte tillåtet att fota/filma andra medlemmar utan deras tillåtelse. Det finns många anledningar till att personer inte vill synas på bild och det är viktigt att alla känner sig bekväma här.